IMG 9338 lille

Dybsø Fjord set fra svanernes indflyvningsvej. Mast og ledninger. De næsten usynlige reflektorer blev opsat sidst i november 2017.

De senere år har der hver vinter været mange svaner, som er kollideret med el-ledningerne lige øst for Dybsø Fjord. Svanerne overnatter på fjorden. Om morgenen flyver de ind og fouragerer på markerne i baglandet øst for fjorden, og om aftenen flyver de tilbage til fjorden igen.

Læs om resultaterne fra svanekollisionstællingerne i februar-marts 2017, hvor der ikke var opsat reflektorer på ledningerne.

Se video som viser ledningerne med reflektorer på set fra land ud mod fjorden.

 "Dødens mark" ved Dybsø Fjord - status pr. 1. december 2017

Sidste vinter undersøgte DOF Storstrøm, hvor mange af svanerne, som passerede ledningerne om aftenen på vej mod fjorden, som ramte ledningerne og døde. 1 ud af 50 knopsvaner og 1 ud af 500 sangsvaner gjorde det til. I alt flere hundrede svaner blev dræbt.

Sidste vinter var der ikke mærkning på ledningerne. Her i efteråret har Energinet sat reflekser op på ledningerne i det midterste og det nordligste mastemellemrum. Se A og B på figuren. Der er sat omkring 50 reflekser på hvert mastemellemrum. 25 på den øverste 0-ledning og 12 på hver af lederne T og R.

SvanerOgLedningerKort4

Kort over optællingsområde med angivelse af mastenumre, mastemellerum, optællingspunkt m.m.

Med filmen og billederne har jeg prøvet at illustrere, hvordan en svane på vej mod fjorden vil se ledningerne. Jeg synes ikke, man ser reflekserne ret meget.

Resterne af én død svane lå allerede under ledningerne. Fra anden halvdel af januar 2018 forventer DOF Storstrøm igen at lave tællinger af ledningskollisioner. Det bliver interessant at se, hvilke ændringer der er i forhold til vinteren 2017.

Status pr. 20. december 2017

Selv om det var en tåget dag, lå der ingen døde svaner under ledningerne. Det hvide er heldigvis bare er firkantet plade.

IMG 9484 lille

Ledningerne set fra vejen ind mod land. Det hvide er en plade.

Svanerne er ankommet til området. I dag gik flere hundrede sangsvaner og søgte føde på de afhøstede roemarker, hvor toppene endnu ikke var pløjet ned.

IMG 9491 lille

Fouragerende sangsvaner og grågæs.

 Status pr. 4. januar 2018

I dag lå der to døde svaner under ledningerne. Der lå ikke nogen i selve undersøgelsesområdet med mastemellemrum A, B og C. Med lige syd for i mastemellemrum "D", lå to døde svaner. Både mellemrum C og D er uden reflekser på ledningerne.

IMG 9559 lille

2 døde svaner under mastemellemrum "D".

I området inde bag ved lige sysøst for undersøgelsesområdet stod en del svaner i gæs.

IMG 9562 lille

Svaner og gæs græsser lige sydøst for undersøgelsesområdet.

Status pr. 13. februar 2018

Der ligger fortsat ikke nogle ledningsdræbte svaner i undersøgelsesområdet ved indflyvningen til Dybsø Fjord syd for Vester Egesborg. Finn Jensen oplyser, at der ligger omkring 15 døde svaner under den samme ledningsføring lige nordvest for Vester Egesborg, men ellers har han ikke kendskab til ledningsdræbte svaner i området. Der er ikke ret mange svaner inde på land om dagen i dette område i denne vinter.

IMG 9917 lille

Finn og Birgitte tæller svaner 13. februar.

I dag, den 13. februar, gennemførte vi vinterens første standardiserede svanetælling fra ½ time før til tre kvarter efter solnedgang i fint, stile vejr. Som forventet passerede der meget få svaner og gæs. Der kom kun nogen igennem tælleområdet i det sidste kvarter, altså godt ½ time efter solnedgang. Det drejede sig om 40 sangsvaner og 6 grågæs, som alle kom fint over ledningerne. Men det plejer de to arter jo også at gøre.

Lidt før solnedgang så vi en enkelt ung knopsvane passere lige nord for tælleområdet. Den havde store problemer, så ledningerne sent, kom ikke over men mellem ledningerne og var lige ved at ramme dem.

Status pr. 6. marts 2018

5. marts gennemførte vi sæsonens sidste tælling. Du kan læse resultaterne fra vinterens tællinger i rapporten "Ledningsdræbte svaner ved Dybsø Fjord - Notater fra 11. februar -10. marts 2018Notater fra 11. februar -10. marts 2018." 

Status pr. 3. november 2018

Der ligger godt med Knopsvaner i de lavvandede fjordområder. Nu er der også kommet lidt Sangsvaner.

IMG 0982 lille

Mark med vinterraps.

I dag blev afgrøderne på markerne omkring Dybsø Fjord kortlagt overfladisk for at få en idé om, hvor markerne med vinterraps er. Og dermed, hvor vi forventer svanerne vil søge føde i vinter.

DybsoOgBaglandAfgrodeKort

Det undersøgte område og de kørte strækninger.

Læs mere i rapporten "Afgrøder i Dybsø Fjords bagland. Kortlagt 3. november 2018Kortlagt 3. november 2018".

Status pr. 28. december 2018

IMG 3427 lille

Mange Grågæs i baglandet.

Ingen døde svaner under den undersøgte ledningsstrækning ved Dybsø Fjord. Omkring 1.000 Grågæs søgte føde i baglandet og fløj på tværs af ledningerne. Selv om de kom tæt på ledningerne, havde de ikke problemer med at navigere over eller under ledningerne. 

IMG 3429 lille

Grågæssene klarer fint at navigere over eller under ledningerne.

Status for svanekollitioner i vinteren 2018-19 pr. 20. marts 2019

I lighed med i vinteren 2017-18 har DOF Storstrøm ikke registreret større udtræk om aftenen af svaner fra baglandet ud til Dybsø Fjord på tværs af højspændingsledningerne på undersøgelsesstrækningen. Vi har derfor ikke kunne undersøge eventuel effekt af de opsatte reflektorer. I den seneste vinter har vi ikke konstateret kollisionsdræbte svaner under ledningerne på undersøgelsesstrækningen. Og det er jo bare dejligt. Der er derimod registreret enkelte ledningsdræbte svaner på højspændingsledningernes forlængelse NV for Vester Egesborg.

Status for reflektorerne opsat af Energinet i to af mastemellemrummene er, at op mod en fjerdedel af reflektorerne er faldet af. Desuden, at en hel del af de reflektorer, som skulle roterer, ikke gør det længere.

DOF Storstrøm vil fortsætte med at følge udviklingen. Hvis der igen skulle komme en vinter med svanekollision, er det vigtigt, at reflektorerne er på plads og i orden, så DOF Storstrøm kan konstatere, hvilken effekt de har på andelen af passerende svaner, som kolliderer med ledningerne. Vi vil derfor opfordre Energinet til at genetablere reflektorerne inden næste vinter.

Opdateret af Bo Kayser 20. marts 2019.