Information fra 2020

Rapport om resultaterne fra 2020

Charlotte Stawitzki udarbejdet rapporten "Stære på Sydsjællands golfbane i Mogenstrup 2020 rapport".

Du kan finde rapporten her:  "Stære på Sydsjællands golfbane i Mogenstrup 2020 rapport".

 

Information fra 2019

Rapport om resultaterne fra 2019

Henning Heldbjerg, Charlotte Stawitzki og Martin Vestergaard har udarbejdet rapporten "Stære på Sydsjællands golfbane - rapport 2019".

Du kan finde rapporten her:  "Stære på Sydsjællands golfbane - rapport 2019"

Status fra april

Med opsætning af 100 stærekasser og forsøg med GPS-registrering af fødesøgningsområde på golfbanen ved Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup ville det være muligt at indsamle stor viden om effekten af en sådan fuglekasseopsætning for problemer med mange græsrodsædende dyr (Mest larver af Stankelbel og Gåsebille.)

GolfStaerekasseMetode

Projektet i Mogenstrup er kommet godt fra start og kan ses som et pilotprojekt i et samarbejde mellem DOF og golfbanerne i Danmark. Man får nogle erfaringer, som kan bruges ved senere projekter, men der har ikke været afsat tid og penge til at lave mere omfattende undersøgelser af en række relevante parametre.

Det er derfor håbet, at samarbejde mellem Danmarks Golf Union og DOF kan bygge videre på erfaringerne fra golfbanen i Mogenstrup.

IMG 7436 lille
Lotte Stawitzki afprøver nyindkøbt endeskop i Mogenstrup 9. april 

Status fra februar

Der er opstartet en Stærekasseopgave hos spejderne i Træløse ligesom der kører to Stæreprojekter i DOF regi nord for strømmen samt opstartet en Stærekasseopgave hos spejderne i Træløse.

1) De Grønne spejdere i Træløse pr. Næstved.

2) Stæreprojekt i Haslev v/Birgitte Nordby tidligere bestyrelsesmedlem DOF-Storstrøm.

3) Stæreprojekt på Sydsjællands golfbane v/Charlotte Stawitzki bestyrelsesmedlem DOF-  

    Storstrøm.

Status 2018 til nu:

1) Spejderleder Helen Holm oplyser, at spejderne har bygget 37 Stærekasser, som vil blive tilbudt blive gratis leveret/opsat hos lokale Træløse borgere i 2019.

2) Status i Haslev:

Ref. Birgitte, der skriver: Der er opsat 30 Stærekasser ved offentlige arealer omkring Haslev. Der var Stære i kasserne allerede i 2018, på det ene af de i alt 4 steder, men ikke i de andre 3, afventer derfor 2019.

Birgitte har plan om at tælle samt fotografere fugle/kasser samt kontakte lokalsprøjten, ligesom hun vil opfordre andre til at sætte en Stærekasse, op, i deres haver hvor der er kort græs uden sprøjtning; ud fra mottoet, når man gerne ser det smitter til andre.

3) Treradet Stæreprojekt: Samarbejde mellem Golfunionen, Sydsjællands golfbane i Mogenstrup, DOF samt DOF-Storstrøm.

  1. Videnskabeligt projekt som er et samarbejde mellem Golfunionen v/banechef/head of Golf course management: Torben Kastrup Petersen samt DOF ved projektleder tidligere Fuglenes hus Henning Heldberg samt Michael Fink, ditto Fuglenes hus.
  1. Eksternt projekt tovholder fra DOFs hovedbestyrelse: næstformand; tidligere Henrik Wejdling (ikke golfspiller); som har overdraget opgaven til Peter Bonne Eriksen biolog, DOF hovedbestyrelse samt golfspiller. Peter er fremadrettet overordnet koordinator sammen med Dansk Golfunion v/Torben Kastrup Petersen i forhold til fortsat samarbejde på overordnet plan, hvor en af målene bl.a. er at inddrage andre golfklubber/DOF-Foreninger i Danmark mhp. evidens- samt erfaringsudveksling. Samtidig er Peter koordinator mellem hovedbestyrelsen i DOF samt DOF-Storstrøm v/lokalkoordinator/Lotte.
  1. Lokalt- frivilligheds projekt som står for obs. af Stærekasserne/Stærene samt fugleture i samarbejde mellem Chefgreenkeeper Per/personale samt koordinator fra DOF-Storstrøm bestyrelse Charlotte Stawitzki, fremadrettet også i samarbejde med DOFer/golfspiller Jens Høg.

Der er i 2018 opsat både Uglekasser; hvoraf en kasse har været beboet af et Tårnfalkepar; som fik unger på vingerne, ligesom der er opsat tre Vandstærskasser under de tre broer på golfbanen, da der er set Vandstær langs Fladsåen som løber parallelt med golfbanen.

Alle kasser er produceret af Ole Skytte/Gedser fuglestation.

Inden sæson start i maj 2018 lykkedes det chefgreenkeeper Per/personale at få opsat alle 110 Stærekasser på Sydsjællands golfbane i Mogenstrup, det lykkedes dog ikke af få alle ikke logger kasser nummererede samt lagt ind  på golfbanens app.: Turfgrassappen, hvilket dels vanskeliggjorde ornitologernes arbejde i med at få overblik over; hvilke Stærekasser der allerede var registrerede på Turfgrassappen, men også at finde de resterende Stærekasser på den store golfbane; hvilket var vigtigt at danne sig et overblik over, så Henning ved projekt start vidste hvor mange samt hvilke af de 110 Stærekasser som var beboede, specielt de med loggere, 15 stk.

For netop at danne sig et overblik over de enkelte kassers, beboere; altså skille Stære fra evt. andre arter, blev et Depstech endoskop monteret på en 2 meter lang stang, dels for at nå op og ind i stærekasserne, men også for at kunne gå ned med kameraet for enden af endoskopet; for at registrere beboerne i de enkelte kasser; specielt de 15 forsøgs kasser; forsynet med loggere.

Lotte fra DOF-Storstrøm blev undervist i anvendelsen af Depstech endoskopet; og fortsatte alene på golfbanen; så Henning og Carl Johan kunne fortsætte med den vigtige ringmærkning samt GPS montering. Det lykkedes Lotte, at lokalisere, nummerere samt registrere 88 kasser på Turfgrass appen, de resterende 22 lykkedes det imidlertid ikke at finde.

Ca. halvdelen af kasserne var beboet med Stær.

Registreringen foregik på den måde, at Lotte via mobiltelefonens WIFI, både registrerede den enkelte Stærekasses GPS kote, ligesom et billede taget af de enkelte Stærekasser ved samme lejlighed blev lagt ind på Turfgrass appen på Golfunionens hjemmeside.

Henrik Heldberg/projektleder samt Carl Johan; ringmærkerelev fra DOF-Vestsjælland, havde et par dage inden registreret om der var Stære i de i alt 15 projektloggerkasser.

Desværre var kun en Stærekasse med logger; beboet i hele projektperioden.

Planen var, at ved opstart på projektdag; var planen at aflukke kortvarigt for den ene projekt Stærekasse med logger; når forældrefuglene kom for at fodre ungerne. Derefter skulle låg på kassen, afmonteres før både voksne samt unger kunne ringmærkes. Forældrefuglene blev vejet, vingelængder samt svingfjer, talt/målt; GPS påmonteret; et arbejde som krævede megen tålmodighed.

Efter 3 dage skulle GPS afmontering, ske efter samme arbejdsgang.

Henning H. samt Carl Johan mødte herefter op x to dagligt på de bagerste forsøgsgreens, hvor de også fik ringmærket indtil flere ynglende Stærepar bosat i kasser UDEN logger.

Det lykkedes desværre kun at få indfanget, ringmærket samt GPS monteret det eneste Stærepar i kasse med logger; i projektperioden. Ærgerligt var det, at det desværre ikke lykkedes at modtage data fra GPS´erne, da Stæreforældrene simpelthen; forsvandt!

Evaluering af Stærenes indflydelse på greensene: Per fra golfbanen har oplyst; at han allerede i 2018 efterfølgende har kunne iagttage en reduktion af antallet af Stankelbenslarver på greensnene, men om det reelt er Stærene eller om dette skyldes den varme, tørre sommer som vanskeliggjorde Stankelbens ynglesucces; og dermed udviklingen af Stankelbenslarver, må stå hen i det uvisse?

Stæreungers indtag i opvækstperioden: Fra et litterært værk af: Chris Feare, 1984, er det i hans undersøgelser blevet afklaret, at hvert Stærepar indsamler 2½kilo Stankelbenslarver i yngleperioden til ungerne;  at de flyver 7000 gange frem og tilbage fra Stærekassen for at hente føde; hvilket svarer til 14.000km pr. kuld, som er imponerende tal, og som beviser at Stæren er en effektfuld biologisk bekæmper af Stankelbenslarver og en vigtig modpol til anvendelse af gift

Guidet tur på golfbanen:

Lotte var orienteret om at der "nok" kom mindst 80 deltagere; hvorfor 5 dygtige ornitologer/guider var blevet kontaktet.

Den guidede tur blev udført i maj med golfbanen/Per som vært. Der deltog; lokale, golfklubbens medlemmer samt DOF´ere.  Lotte annoncerede via DOF-Storstrøm/DOF-Vestsjælland FaceBook; Per ville kontakte lokalavis/radio, informere på golfbanen samt sende invitationer ud til lokalområdet, så der skulle være bred mediedækning.

Der deltog desværre KUN 35 personer inkl. guider samt arrangører.

Turen blev desværre IKKE umiddelbart den største succes; idet alle deltagere efter præsentation pludselig røg af sted efter et "meget aktivt" ikke fuglekyndigt golfmedlem; som efterlod guiderne/ornitologerne Jens Høg, Finn Jensen ,Bo Kayser, Lisbeth Pedersen; Lars Walsted samt Lotte ret overraskede og uden mulighed for at få de fremmødte opdelt i hold, som egentlig var planen.

Evaluering: Guidet tur der KUN kan gøres bedre i 2019.

Referatet er udarbejdet af Lotte (Charlotte. DOF-Storstrøm)forår 2019

 

Plan og opgaveudførelse for Stæreprojektet 2019, forventet opstart i marts 2019

Det videnskabelige Stæreprojekt fortsætter et år endnu; idet der er afsat midler til betaling af loggere, kørsel samt arbejdstimer.

  • Sydsjællands golfbane i Mogenstrup lægger fortsat ekspertise samt golfbane til, hvor arbejdet der udføres af chefgreenkeeper Per samt personale, overordnet koordineret med Chef for Golfunionen; Torben Kastrup.
  • Projektleder: Henning H. imidlertid fået andet job, men fået tilladelse til at fortsætte projektet året ud. Suppleant Michael Fink; Fuglenes hus.
  • Henrik Wejdling DOFs hovedbestyrelse; hvis opgave var at uddelegere opgaven med at sprede projektets udførelse til andre golfklubber/DOF foreninger i Danmark, ikke golfudøver; nu uddelegeret sine opgaver til ny tovholder fra Hovedbestyrelsen i DOF; Peter Bonne Eriksen; som også er både golfudøver/ornitolog:
  • Lotte Stawitzki/Dof-Storstrøm bestyrelse, lokal og koordinator for det frivillige arbejde fra 2019 i samarbejde med lokal/ornitolog/golfspiller Jens Høg.

Ønsker for kommende sæson 2019:

1) At samtlige Stærekasser markeret med * på Turfgrass portalen; som er golfbanens oversigtsportal; også nummereres med det nummer  som står på siden af den enkelte stærekasse, dette for at skabe bedre/større overblik under registreringsarbejdet.

Udøver af denne opgave: Per/personale.

Evaluering: Samtlige 110 Stærekasser er blevet indtastet på golfklubbens interne Turfgrass app. og markeret med * ligesom alle Stærekasser fysisk nummererede på siden af Stærekasserne.

Alle Stærekasser er samtidig blevet forsynet med ny låg montering, som skulle forenkle processen med af-påmontering af låg; når Stærene skal ringmærkes/GPS monteres; ligesom alle Stærekasser er tilset og rustne skruer, udskiftet.

2) Torben/Per har ønske om at der tages græstørvsprøver på yderkanterne af 10 greens; dette for at dokumentere nuværende antal af Stankelbenslarver/Gåsebiller.

Sidste år talte vi i øvrigt om at få lavet en oversigt over antal af insekter på golfbanen, som ville være relevant at undersøge samtidig med uss. af græstørvsprøver.

Per/personale har til lejligheden produceret et særlig "jordhulsrør" til græstørvsundersøgelsen.

Udøver af at finde biolog der kan udføre denne opgave: Henning H.

Evaluering: Henning har kontaktet Martin Vestergaard, Naturatlas som kan/vil foretage begge undersøgelser: Martin biolog; lokal; bor på Svinø.

Tidspunkt for de to undersøgelser:

Undersøgelserne skal foregå samtidigt med, at der er stæreunger i kasserne, dvs. sidste tre uger af maj. Henning holder kontakt med både Martin og Torben.

3) Optælling af fuglearter på golfbanen/området udenfor golfbanen lagt ind i DOF basen:

Tovholder: Lotte. Der er noteret 64 arter; Per orienteret herom.

Ønske: At DOF-Storstrøm får midler til samt får produceret en fugleplakat over de registrerede fugle på området, som kan ses og inspirere de besøgende på golfbanen.

4) Flere insekter/fuglearter på golfbanen:
Ønske fra golfunionen/golfbanens side om at tiltrække endnu flere insekter og fuglearter ved at målrettet beplantningen; som netop tiltrækker både fugl/insekter. Ref. "Birds and golf courses": A guide to habitat management.

Tovholder: Per/chefgreenkeeper.

Mener at Per har kontaktet DN mhp. samarbejde med golfunionen/golfbanen omkring beplantning på golfbanen, som vil medvirke til at øge antallet af insekter, og dermed fuglearter.

5) Ønske fra Golf unionens samt DOF/DOF-Storstrøms side at få oversat det litterære værk udgivet af RSPB/R&A: "Birds and golf courses": A guide to habitat management. Keith Duff and Nigel Symes, til dansk; målrettet danske golfbaneforhold.

Tovholder: Lotte som kontakter Jens Høg, der har tilbudt at gennemlæse samt evt. oversætte værket. Peter Bonne Eriksen har tillige gennemlæst, værket.

Vurdering/Konklusion: Samstemmigt lyder vurderingen fra både Peter Bonne Eriksen og Jens Høg af "Birds and golf courses": A guide to habitat management, at ikke umiddelbart kan værket oversættes og anvendes i Danmark, idet den er tilrettet Skotske/Engelske golfbaneforhold.

Evaluering: Det bør derfor fra øverste ledelser af Golfunionen/DOF overvejes, om der evt. skal udarbejdes en dansk version, målrettet danske golfbaneforhold og fuglene, der.

Opgaven videregives derfor til Peter Bonne Eriksen og Golfunionen/Torben Kastrup, som bedes arbejder videre.

 

6) Printning af A3 kort på de nummererede kasser, for at få overblik over kassernes placering når der skal indsamles data via DepTech otolog kamera:
Udøver af denne opgave: Per som udleverer kort til Jens.

7) Når de første Stære ankommer på golfbanen i marts 2019:

Udøver af denne opgave: Per/Jens Høg, hvorefter Henning Heldberg kontaktes, hvorefter dato aftales for koordinerende møde mellem Henning; Jens samt Lotte; hvor opgaver inden projektstart; aftales.

 8) 5 punktællingssteder udvalgt på golfbanen af talt med per samt Henning Heldberg; dette for at danne sig overblik over det samlede antal Stære i 2019 på golfbanen.

Udøver af denne opgave: Jens Høg samt Lotte.

 9) De 110 Stærekasser undersøges med Depstech kamera/otoskop i perioden fra ca. medio april 19-01.05.19: idet det her afklares i hvilke kasser der er ynglende Stære.

Andre arter registreres tillige, og obs. registreres på EXEL regneark/skema udfærdiget af Henning, som allerede er tilsendt Lotte.

Udøver af denne opgave: Jens Høg/Lotte.

10) Plan for opsætning af Van Ert fælderne:

Van Ert fælder er særlige "låsemekanismer" som skal bruges til at holde Stærene inde i Stærekasserne for at holde dem tilbage der, indtil de hurtig ringmærkes samt evt. GPS forsynes. Der forberedes dog et større antal kasser, da vi i skrivende stund ikke kan forudsige hvilke kasser stærene vil vælge.

Van Ert fælden opsættes enkeltvis i de enkelte kasser; men først på ringmærkningsdagen, når der skal indfanges stær.

Udøver af denne opgave: Per og hans team som forbereder kasserne i de udvalgte områder, så fælden let kan sættes op. Dato for ringmærkning i perioden ca. 01.05-05.05.19.

 11) Plan for ringmærkning/GPS påføring:

Ringmærkning samt GPS montering i perioden omkring 01.05-05.05.19 på yngle Stære/deres afkom som bebor Stærekasser med loggere/Van Ert fælder:

Udøver af denne opgave: Henning H samt Michael F., KUN de to alene, for at undgå at stresse Stærene.

12) Guidet tur på golfbanen i maj 2019 efter ønske fra Per og golfunionen?

Udøver af denne opgave: Jens Høg vil finde dato samt evt. guider som kan en torsdag i maj og koordinere med Per.

Plan for Stæreprojektudførelsen 2019 udfærdiget af Lotte, sendt pr mail. til gennemsyn samt redigering.

Allerbedste 2019 februarhilsener/ Lotte


IMG 3731

Kort med redekassernes placering.


GPS gores klar til pasaetning pa Staer male

GPS gøres klar til påsætning.

Meget vred Staer nu forsynet med bade ring og GPS

Stær får ring og GPS på.

 

Information fra 2018

30 hørte om stærekasseprojektet på Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup

2018 05 17 16.29.35

Den smukt beliggende golfbane.

Klokken 17-19 den 17. maj 2018 holdt DOF Storstrøm og Sydsjællands Golfklub et tur, hvor det nye stærekasseprojekt blev omtalt, og det og området blev vist frem.

Chefgreenkeeper Per Sørensen bød de omkring 30 deltagere velkomne.2018 05 17 17.07.30

Henning Heltbjerg fortæller.

Henning Heltbjerg fra DOF fortalte om projektet, viste en af de GPS registratorer, som skal sættes på stærene og viste siden, hvordan livet i stærekasserne kan følges via et lille kamera på en stang, som sendte billedet til en app på smartphonen.

2018 05 17 17.26.02

Henning Heltbjerg viser stærekasseindhold.

Målet med dette lille projekt er at få kortlangt, hvor i forhold til kasserne stærerne henter deres føde. Føden består bl.a. af stankelbenslarver, som spiser græsrødderne og dermed skader golfbanen.

GPS registratoren registrerer hvert minut, hvor stæren befinder sig. Efter et par dage med udstyret på ryggen, skal stæren genfanges i kassen, udstyret tages af, og dets registreringer om position indlæses på en computer til videre behandlling.

Et informativt arrangement for de interesserede.

 

Information fra 2017

Få stær i kassen – Støt DOF Storstrøms projekt i Mogenstrup!

Samarbejde mellem Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup og DOF Storstrøm om opsætning af stære- og uglekasser

Vi har i DOF Storstrøm fået et godt samarbejde i stand med Sydsjællands Golfklub om opsætning af redekasser og færdsel i området.

IMG 20170420 081505 225x300

Figur 1. 22 stærekasser er blevet sat op på golfbanen ved Mogenstrup.

Indgåede aftaler mellem Sydsjællands Golfklub og DOF-Storstrøm om fuglekigning i området

En gruppe fra DOF Storstrøm har fået tilladelse til at afsøge området langs Fladsåen for både isfugle og vandstære, som er set i området. Fladsåen danner hele den nordlige ramme om golfbanen, som er beliggende i et fantastisk naturskønt område syd for Næstved.

På vores første afsøgningstur i slutningen af marts 2017, oplevede vi et helt fantastisk fugleliv på golfbanen, deriblandt en stor samling fouragerende stære. Det var glædeligt, for arten menes at være gået tilbage i området bl.a. på grund af færre enge med græssende kreaturer.

Alle er i øvrigt velkomne til at kigge ind på golfbanen og se stærekasserne. Man bør henvende sig i receptionen inden en tur i området, da det er farligt at færdes der pga. hurtigflyvende hårde bolde, og man er forpligtiget til at tage hensyn til golfspillerne.

Få flere ynglende stære og færre huller i greensene!

Stæren er som art i tilbagegang i det meste af Europa. Antallet er mere end halveret i forhold til sidste landsdækkende ATLAS undersøgelse 1993-96.

Omlægningen af landbruget til færre udegående kreaturer og dermed færre fluer m.m. kan vi ikke gøre så meget ved. Vi kan til gengæld hjælpe med boliger til stærene på de steder, hvor der er godt med føde til ungerne, og det er der fx på golfbaner.

Stæren har ud over fluer en anden vigtig fødekilde: stankelbenslarver. Stankelben er der masser af på de danske golfbaner. De lægger deres æg i græsset i så stort et antal, at larverne, som spiser græsrødderne, gør skade på græsset.

Når græsrødderne bliver spist, er det nemt for krager og skader at grave larverne op og er dermed medvirke til store skader på græstørven. Det ses ofte på banerne på udsatte steder. Med deres finere metoder og mindre næb, forvolder stærene derimod IKKE nogle boreskader, og samtidig medvirker til at fjerne stankelbenslarverne.

Opsætning af redekasser giver stærene gode ynglemuligheder. Der er masser af føde på banerne. Når stærebestanden vokser, vil der samtidig blive færre stankelben, færre krager/skader og i sidste ende meget mindre ødelæggelser af greensene.

Færre stærekasser - færre fluer som stærene fouragerer af - færre stære!

Benny Steinmejer fra DOF Storstrøm har tidligere etableret et samarbejde på Falster med golfklubben ved Eskildstrup. Der har man fået sat 130 stærekasser op. DOF og golfklubben har delt omkostningerne. Dette samarbejde har med årene har medført, at der er kommet flere ynglende stære. Når først stærekasserne er opsat, er der ingen vedligeholdelse af kasserne, idet stærene selv sørger for udrensning og rengøring af kassen inden næste sæson.

Derfor blev tanken vakt om at lave et tilsvarende projekt i mit eget lokalområde med målet at få flere ynglede stære. Jeg kontaktede chefgreenkeeper Per Sørensen, som var med på ideen om fælles indkøb af stærekasser.

Der blev givet økonomisk tilsagn fra DOF Storstrøms bestyrelse samt fra golfklubben i Mogenstrup til indkøb af 22 kasser. Benny Steinmejer kontaktede Ole Skytte fra Nykøbing F., som producerer de enormt flotte fuglekasser, der sælges fra Gedser Fuglestation.

IMG 2116

Figur 2. Ole Skytte, Benny Steinmejer og Per Sørensen med de indkøbte stærekasser.

Kasserne blev leveret den 19. april i år og opsat den 20. april. Nu venter vi så på resultater af dette fornemme samarbejde.

OPRÅB: Hjælp til indkøb af flere stærekasser!

Målet for DOF Storstrøm er opsætning af i alt 130 kasser. De skulle kunne dække hele anlægget.

Golfklubben har samtidig indgået aftale med DOF Storstrøm om for egen regning at indkøbe foreløbig 5 natuglekasser til golfbanen.

Her vil jeg gerne komme med en opfordring til medlemmerne, for at vi kan komme videre.

  • Sponsorer en eller flere stærekasser til DOF Storstrøm, pris 120 kr. pr. stk.

Beløbet kan indbetales via MobilePay. Se www.dofstor.dk under ”Kontakt” på forsiden.

Jeg koordinerer registreringen af navn på sponsor på den enkelte stærekasse og koordinerer herefter bestillinger af stærekasser til Ole Skytte/Gedser fuglestation. Se mere om redekasserne fra Gedser Fuglestation.

Opsæt selv?

Skulle du have lyst til at hænge din ”egen” kasse op, er du meget velkommen til at deltage i ophængningen. Mere information om det vil komme senere.

Charlotte Stawitzki

Bestyrelsesmedlem i DOF Storstrøm

 

Artiklen er senest opdateret 15. september 2019 af Bo Kayser.