Af Preben Berg

Ederfugle 27.03.2016 1163 Foto Preben BergEderfugle. Foto Preben Berg.

Ederfuglene hører til de mere spetakulære arter på lokaliteten med sit massive træk, som ofte passerer tæt forbi langs strandkanten. Desværre er antallet faldet drastisk i løbet af den sidste håndfuld år fra omkring 410.000 i 2010 og 2012 til 228.000 i 2017 (beregnede antal for alle døgnets lyse timer). Der er tilsyneladende en hel del grunde til nedgangen, som så efterfølgende har fået en selvforstærkende eller en efterfølgende effekt på populationen. Især sygdom blandt ederfuglehunnerne, større prædation af havørne og mink på rugende hunner i Finland, sult og større ungedødelighed har været fremme som sandsynlige årsager. Derudover kan der også i lighed med for visse andre dykandearter været sket en forskydning af overvintringsområdet mod NØ.

Den hidtil største dagstotal af trækkede ederfugle er på 52.150 fra 30/3 2014, mens højeste dagstotal de sidste par år kun har ligget på lige omkring 15.000.

I forbindelses med den almindelig registrering af trækkende fugle ved Hyllekrog er der fra 2013 sideløbende kørt et kønsbestemmelsesprojekt på arten. Totalt er der blevet kønsbestemt 331.651 fugle (23,6 % af alle trk. ederfugle) i løbet af de sidste 5 år (2013-2017), som har vist et faldende antal af hunner fra 33,9 % til 32,2 % (se tabel 1). Sammen med andre undersøgelser har resultatet fra tællingerne fra Hyllekrog været en stærk medvirkende årsag til jagtfredningen af hunnerne siden 2014.

Se desuden en mere detaljeret artikel i DOFT vedrørende trækket ved Hyllekrog 2013-2014: link

sttrkEderfugl 2019 tab

Tabel 1. Oversigt over østtrækkende og kønsbestemte ederfugle ved Hyllekrog 2013-2019.

Ederfugletraek graf


Figur 1. Tidsmæssig fordeling af knap 2,8 millioner østtrækkende Ederfugle ved Hyllekrog fra perioden 2009-2017 angivet som gennemsnitligt antal fugle pr. dag. Data fra 945 forårsdage.

Som det fremgår af figuren, bygges trækket langsomt op i løbet af februar og med flest fugle den 28. marts (totalt 185.586 ex. på denne dato). Mediandatoen falder den 29. marts, hvorefter trækintensiteten falder drastisk efter den 9. april. Der foregår stadigvæk et træk af udfarvede hanner helt ind i juni måned. Den mindre top i dagene 13.-17. april skyldes udelukkende det forsinkede træk efter en streng kuldeperiode i marts 2013.

Ederfugle Hyllekrog 20110327 27C foto Preben BergEderfugle. Foto Preben Berg.

De ederfugle, som passerer Hyllekrog om foråret, tilhører den såkaldte baltiske flyway bestand, som p.t. nu menes at rumme ca. 900.000 individer. Disse overvintrer primært i den vestlige Østersø og i vadehavsregionen ned til Holland. Om foråret trækker langt hovedparten kun højst op til det sydvestlige Finland/Ålandsøerne. Dette kan de let nå i løbet af et par døgn, men alligevel er forårstrækket af ederfugle underligt nok udstrakt over 4 måneder fra starten af februar til midten af juni.