Resultatopgørelse og balance for de enkelte år vises sammen med årsberetningerne.

DOF-Storstrøms regler for udbetaling af kørepenge

A. Efter anmodning udbetales der kørselsgodtgørelse :

1.
Til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter for deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamling, og til personer, der af bestyrelsen er inviteret til at deltage i et
bestyrelsesmøde.

2.
Til bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og andre personer, der deltager i møder, hvor de repræsenterer DOF-Storstrøm, og hvor mødevirksomheden er godkent af bestyrelsen eller formanden.

3.
Til DOF-Storstrøms kommunerepræsentanter, når de deltager i kommunernes Grønne Råd.

4.
Til personer, der laver undersøgelser "i felten" godkendt af bestyrelsen eller formanden.

5.
Til foredragsholdere ved arrangementer i DOF-Storstrøm, herunder arrangementer i lokalgrupperne.

6.
Til personer, der forestår indtægtsgivende fugletællinger for DOF-Storstrøm.

7.
Til ledere af fugleture arrangeret af DOF-Storstrøm.

B. Anmodning om udbetaling af kørepenge fremsendes til kassereren på foreningens kørselsbilag, gerne via e-mail.

Sidste frist for anmodning om kørepenge for et givent regnskabsår er den 15. januar i det efterfølgende år.

Der afregnes efter statens laveste takst for befordringsgodtgørelse.

Bestyrelsen april 2012

Kørselsbilag

DOF Storstrøms regler for dækning af udgifter ved medlemsaktiviteter

Møder i lokalgrupperne:
Kaffe/the
2 flasker vin max. kr. 120,00 til foredragsholdere samt udgifter til kørsel jfr. DOF Storstrøms
regler for udbetaling af kørepenge pkt. 5.

Specificeret regning - gerne samlet fra flere møder – sendes til kassereren.

Julemøde:
Budgetoverslag for arrangementet skal godkendes af bestyrelsen/kassereren.
Det skal fremgå af budgettet, at deltagerne selv betaler for maden og drikkevarer.
DOF Storstrøm kan underskudsdække op til kr. 1.000,00.

Det bør tilstræbes at afvikle julemøder i lokaler uden udgifter til leje. I modsat fald kan en
mindre lejeudgift accepteres.

Endeligt regnskab med bilag sendes til kassereren.

Ørnens Dag:
Til personer, der aktivt deltager i naturformidling og medlemshvervning, ydes et tilskud på
kr. 50,00 pr. deltager til forplejning i forb.m. evaluering af dagens arrangement.

Regning med angivelse af antal deltagere sendes til kassereren.

Besluttet på bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 17. september 2015.