Ederfugle ved Hyllekrog

Af Preben Berg

Ederfugle 27.03.2016 1163 Foto Preben Berg
Ederfugle. Foto Preben Berg.

Ederfuglene hører til de mere spetakulære arter på lokaliteten med sit massive træk, som ofte passerer tæt forbi langs strandkanten. Desværre er antallet faldet drastisk i løbet af observations-perioden fra omkring 410.000-415.000 i 2009-2012 til 196.500 i 2021 (inkl. beregnede antal efter observationstid - dvs. for alle døgnets lyse timer). Der er tilsyneladende en hel del grunde til nedgangen, hvor bl.a. sygdom blandt ederfuglehunnerne, større prædation af havørne og mink på rugende hunner i Finland, sult og større ungedødelighed har været fremme som sandsynlige årsager til nedgangen i populationen. Derudover kan der også i lighed med visse andre dykandearter været sket en vis forskydning af overvintringsområdet mod NØ.

De hidtige største dagstotaler af trækkede ederfugle er henholdsvis 54.336 den 30/3 2009 og 52.150 den 30/3 2014, men sammenfaldende med aftagende sæsontotaler er højeste dagstotaler ligeledes faldet.

I forbindelses med den almindelig registrering af trækkende fugle ved Hyllekrog er der fra 2013 sideløbende kørt et kønsbestemmelsesprojekt på arten. Totalt er der blevet kønsbestemt over 730.000 fugle (2013-2021), som har vist et faldende andel af hunner fra 34,0 % til 30,0 % (se tabel 1). Sammen med andre undersøgelser har resultatet fra tællingerne fra Hyllekrog været en stærk medvirkende årsag til jagtfredningen af hunnerne siden 2014.

Se desuden 2 mere detaljerede artikler i DOFT vedrørende trækket ved Hyllekrog 2013-2014: link: https://pub.dof.dk/artikler/658/download/doft-108-2014-207-213-mindre-meddelelser-aargang-108-nr-3 og 2009-2019: link:   https://pub.dof.dk/artikler/1288/download/doft-114-2020-42-55-foraarstraekket-af-ederfugle-gennem-femern-baelt-2009-19

EderfugleOst2021

Tabel 1. Oversigt over østtrækkende og kønsbestemte ederfugle ved Hyllekrog 2013-2021.

EderfugleFordeling 2021

 

Figur 1. Tidsmæssig fordeling af lidt over 3,7 millioner østtrækkende Ederfugle ved Hyllekrog fra perioden 2009-2021 angivet som gennemsnitligt antal fugle pr. dag. Data fra 1428 forårsdage.

Som det fremgår af figuren, bygges trækket langsomt op i løbet af februar og med flest fugle den 28. marts (totalt 214.007 ex. på denne dato). 10 % af trækket er passeret 14. marts, mediandatoen (50 %) falder den 30. marts, mens 90 % af trækket er passeret den 14. april. Trækintensiveteten falder drastisk efter den 9. april, hvorefter der ses en mindre top i dagene 13.-17. april, hvilket skyldes et forsinket træk efter kolde forår i 2010, 2013 og 2018.

De ederfugle som passerer Hyllekrog om foråret tilhører den såkaldte baltiske flyway bestand, som p.t. menes at rumme ca. 900.000 individer. Disse overvintrer primært i den vestlige Østersø og i vadehavsregionen ned til Holland. Om foråret trækker langt hovedparten kun højst op til det sydvestlige Finland/Ålandsøerne. Dette kan de let nå i løbet af et par døgn, men alligevel er forårstrækket af ederfugle underligt nok udstrakt over 4 måneder fra starten af februar til midten af juni.

Ederfugle Hyllekrog 20110327 27C foto Preben BergEderfugle. Foto Preben Berg.

De ederfugle, som passerer Hyllekrog om foråret, tilhører den såkaldte baltiske flyway bestand, som p.t. nu menes at rumme ca. 900.000 individer. Disse overvintrer primært i den vestlige Østersø og i vadehavsregionen ned til Holland. Om foråret trækker langt hovedparten kun højst op til det sydvestlige Finland/Ålandsøerne. Dette kan de let nå i løbet af et par døgn, men alligevel er forårstrækket af ederfugle underligt nok udstrakt over 4 måneder fra starten af februar til midten af juni.